Novel info

Dùng Cách Của Anh Để Yêu Em

Dùng Cách Của Anh Để Yêu Em

Author:

Phi Phi Edana

Alternative names:

Dùng Cách Của Anh Để Yêu Em

Genre:

Status:

Ongoing

Operate:

ADD TO SUBSCRIBE

Dùng Cách Của Anh Để Yêu Em

Rating: 6.0/10 from 58 ratings

M? c? là ng??i ph? n? xinh ??p, bà l?i kh?ng th? ch?u cu?c s?ng kh? c?c, khó kh?n cùng ba c?. Ba c? tuy ch? là m?t c?nh sát nh? ? th? tr?n, nh?ng ?ng là m?t c?nh sát t?t, m?i ng??i trong th? tr?n r?t m?n ?ng... Ch? là kh?ng mu?n liên quan ??n ba con c? mà ng??i m? c? lu?n kính yêu ?o?n tuy?t quan h?... Ba c? vì c?u ng??i mà b? th??ng n?ng, tr??c khi ra ?i ?ng hi?n t?ng qu? tim ?ng cho ng??i b?n than chí c?t c?a ?ng, sau ?ó ra ?i m?i m?i... Nh?ng kh?ng d?ng l?i ? ?ó khi c?, M?c Thiên Di bi?t ???c am m?u h?i ch?t ba c? kh?ng ph?i do tai n?n bình th??ng... M?c Thiên Di quy?t tam theo h?c ngành lu?t, mu?n tìm ch?ng c? h? gay ra cái ch?t cho ba c?.. ??n cùng là vì ??a v? c? quá th?p bé mà các ch?ng c? liên quan ??u b? ch?n l?i... Anh là ch? t?ch t?p ?oàn ?? Lan T?, ch? vì mang ?n an nhan c?u m?ng ba anh mà anh am th?m b?o v?, theo d?i c? cho ??n khi c? tr??ng thành... M?c Thiên Di- L?c D?ch Tóm t?t n?i dung chính: Cau chuy?n nói v? c? gái quy?t tam ?òi l?i danh d? và c?ng b?ng cho ng??i cha ?? quá c?, c? quy?t ??a ng??i ?ó vào tù dù cho có là ng??i sinh ra c?. M?c Thiên Di t? ch?i s? giúp ?? c?a gia ?ình b?n c?a ng??i cha quá c?, c? cho r?ng h? mu?n bù ??p cho c? vì tim ba c? hi?n t?ng cho ch? t?ch c?a ?? Lan T?. L?c D?ch trong cau chuy?n là m?t v? t?ng giám ??c khác h?n l?i ??n ??i, anh tuy b? ngoài có v? ?i?n trai l?nh lùng nh?ng th?t ra anh là ng??i ?m áp, ?n nhu d?u dàng, anh kh?ng th? tin r?ng ng??i mình am th?m theo giúp ?? ch? vì ba m? anh nh?c nh? sau này s? là c? v? mà anh yêu th??ng t?n tr?i.

Chapter List